Boleros

Stella

75040 BOLERO
Satin
white or ivory

 

Sophie

75034 BOLERO
Satin
white or ivory

 

 

Olivia

75004 BOLERO
Satin and Organza
white or ivory

 

 

 

Susi

75030 BOLERO
Satin
white or ivory

Olga

75041 BOLERO
Satin and Organza
white or ivory

 

 

 

Oprah

75002 BOLERO
Satin and Organza
white or ivory

 

 

 

91917

91917 BOLERO
Satin
white